STEM อ.3 สิ่งมีชีวิต

ผู้เข้าชม : 71

STEM อนุบาล 3 เรื่องสิ่งมีชีวิตข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และคอมพิวเตอร์ยังก่อให้เกิดโทษกับผู้ใช้ได้ จึงควรใช้อย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ
หากต้องการดื่มน้ำในขวด คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะเทใส่แก้วหรือยกขวดขึ้นมาดื่มเลย ซึ่งนั่นอาจจะมีหกเลอะเทอะกันบ้างเนื่องจากควบคุมปริมาณน้ำได้ไม่ถนัดนัก แต่บางส่วนเลือกวิธีการที่ดีสะดวกนั้น นั่นคือ การใช้หลอดดูดน้ำ หลอดถือว่าเป็นของใช้อำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เราดูดน้ำขึ้นมาตามหลอดได้อย่างไร เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของ “ความดันอากาศ”
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต