STEM อนุบาล 3

ผู้เข้าชม : 158

เรื่อง การจมการลอย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

1. สามารถบอกความหมายของการจมและการลอยได้

2.เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและสำรวจ การจมและการลอย ของวัตถุได้

3.สามารถคาดคะเนและทดลองการจมการลอยของวัตถุ

4.ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการจมและการลอยของวัตถุได้

สาระที่ควรเรียนรู้

การจมและการลอยของวัตถุ

ประสบการณ์สำคัญ

การจมและการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุชิ้นนั้น ถ้าวัตถุใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุนั้นลอยน้ำ แต่ถ้าวัตถุใดที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุชิ้นนั้นจมน้ำ

การดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

ขั้นที่ 1 ขั้นกำหนดปัญหา

ครู: แนะนำกิจกรรมและอุปกรณ์พร้อมใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ “เมื่อนำของเล่นหรือของใช้ไปลอยน้ำจะเกิดผลเหมือนกันหรือไม่ เด็กๆลองคิดดูซิคะ

ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมุมติฐาน

เด็กๆ คาดเดาคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ของปัญหา เช่น เมื่อนำของเล่นที่เป็นพลาสติกไปลอยน้ำของเล่นจะลอยน้ำ

ขั้นสอน

ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล

ให้เด็กทดลองการจมและการลอย ของเล่นและของใช้ที่ทำจากวัสดุต่างๆ

เด็ก:ลงมือทำกิจกรรมอย่างอิสระ

เด็กสังเกตและเก็บข้อมูลของการจามและการลอยของเล่นของใช้ต่างๆ

ครู:คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ

ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล

ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุผลจากกระบวนการทดลอง ดังนี้

1.)ของเล่นและของใช้ที่เด็กนำมาทดลอง มีลักษณะอย่างไรบ้าง

2.) ของเล่นและของใช้ที่เด็กๆนำไปลอยน้ำ เด็กๆว่าของชิ้นจมน้ำและของชิ้นไหนลอยน้ำคะ

3)เด็กว่าสิ่งของต่างๆที่นำมาลอยน้ำ ทำไมถึงจมน้ำและทำไมถึงลอยน้ำคะ

ขั้นสรุป

ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป

ของเล่นหรือของใช้ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จะทำให้วัตถุนั้นลอยน้ำแต่ถ้าวัตถุชิ้นไหนที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุนั้นจมน้ำ เช่น ช้อนอลูมิเนียมมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ก็จะจมน้ำ ฝาขวดน้ำที่ทำจากพลาสติกมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะทำให้ลอยน้ำ

สื่อ/และแหล่งเรียนรู้

1.อ่างแก้วใส่น้ำหรืออ่างพลาสติกใส

2.ของเล่นหรือของใช้ที่ทำจากวัสดุต่างๆ

3. แบบบันทึกข้อมูลการจมและการลอยของวัตถุ

การประเมินผล

1.สังเกตการบอกความหมายของการจมและการลอย

2.สังเกตจากการร่วมกิจกรรม

3.สังเกตจากการตอบคำถามในการคาดคะเนของการจมและการลอยของวัตถุ

4.สังเกตการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการจมและการลอยของวัตถุต่างๆ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากต้องการดื่มน้ำในขวด คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะเทใส่แก้วหรือยกขวดขึ้นมาดื่มเลย ซึ่งนั่นอาจจะมีหกเลอะเทอะกันบ้างเนื่องจากควบคุมปริมาณน้ำได้ไม่ถนัดนัก แต่บางส่วนเลือกวิธีการที่ดีสะดวกนั้น นั่นคือ การใช้หลอดดูดน้ำ หลอดถือว่าเป็นของใช้อำนวยความสะดวกชนิดหนึ่งที่ถูกใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน แล้วเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า เราดูดน้ำขึ้นมาตามหลอดได้อย่างไร เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการของ “ความดันอากาศ”
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และคอมพิวเตอร์ยังก่อให้เกิดโทษกับผู้ใช้ได้ จึงควรใช้อย่างถูกต้องและมีวิจารณญาณ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต