กิจกรรมการเรียนรู้ UK

ผู้เข้าชม : 12801
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง การจมการลอย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 1. สามารถบอกความหมายของการจมและการลอยได้ 2.เพื่อฝึกทักษะการสังเกตและสำรวจ การจมและการลอย ของวัตถุได้ 3.สามารถคาดคะเนและทดลองการจมการลอยของวัตถุ 4.ลงความเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการจมและการลอยของวัตถุได้ สาระที่ควรเรียนรู้ การจมและการลอยของวัตถุ ประสบการณ์สำคัญ การจมและการลอยของวัตถุขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของวัตถุชิ้นนั้น ถ้าวัตถุใดที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุนั้นลอยน้ำ แต่ถ้าวัตถุใดที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุชิ้นนั้นจมน้ำ การดำเนินกิจกรรม ขั้นนำ ขั้นที่ 1 ขั้นกำหนดปัญหา ครู: แนะนำกิจกรรมและอุปกรณ์พร้อมใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กอยากรู้ “เมื่อนำของเล่นหรือของใช้ไปลอยน้ำจะเกิดผลเหมือนกันหรือไม่ เด็กๆลองคิดดูซิคะ ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมุมติฐาน เด็กๆ คาดเดาคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ของปัญหา เช่น เมื่อนำของเล่นที่เป็นพลาสติกไปลอยน้ำของเล่นจะลอยน้ำ ขั้นสอน ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ให้เด็กทดลองการจมและการลอย ของเล่นและของใช้ที่ทำจากวัสดุต่างๆ เด็ก:ลงมือทำกิจกรรมอย่างอิสระ เด็กสังเกตและเก็บข้อมูลของการจามและการลอยของเล่นของใช้ต่างๆ ครู:คอยแนะนำและให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ครูถามคำถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดหาเหตุผลจากกระบวนการทดลอง ดังนี้ 1.)ของเล่นและของใช้ที่เด็กนำมาทดลอง มีลักษณะอย่างไรบ้าง 2.) ของเล่นและของใช้ที่เด็กๆนำไปลอยน้ำ เด็กๆว่าของชิ้นจมน้ำและของชิ้นไหนลอยน้ำคะ 3)เด็กว่าสิ่งของต่างๆที่นำมาลอยน้ำ ทำไมถึงจมน้ำและทำไมถึงลอยน้ำคะ ขั้นสรุป ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป ของเล่นหรือของใช้ที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ จะทำให้วัตถุนั้นลอยน้ำแต่ถ้าวัตถุชิ้นไหนที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะทำให้วัตถุนั้นจมน้ำ เช่น ช้อนอลูมิเนียมมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ ก็จะจมน้ำ ฝาขวดน้ำที่ทำจากพลาสติกมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะทำให้ลอยน้ำ สื่อ/และแหล่งเรียนรู้ 1.อ่างแก้วใส่น้ำหรืออ่างพลาสติกใส 2.ของเล่นหรือของใช้ที่ทำจากวัสดุต่างๆ 3. แบบบันทึกข้อมูลการจมและการลอยของวัตถุ การประเมินผล 1.สังเกตการบอกความหมายของการจมและการลอย 2.สังเกตจากการร่วมกิจกรรม 3.สังเกตจากการตอบคำถามในการคาดคะเนของการจมและการลอยของวัตถุ 4.สังเกตการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับการจมและการลอยของวัตถุต่างๆ
เสียงเป็นพลังงานรูปหนึ่ง เสียงที่เราได้ยินนั้นมาจากวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่มีอยู่มากมายหลายชนิด โดยวัตถุทำให้เกิดเสียงเรียกว่า แหล่งกำเนิดเสียง เสียงเกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงสั่น เสียงที่ได้ยินมีทั้งเสียงดัง ค่อย ซึ่งเสียงจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงสั่น เช่น เราออกเสียงได้ เพราะเส้นเสียงในลำคอสั่น
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาสำคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็นภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจำชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจำชาติ เป็นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต