บุคลากร

UploadImage

นางศรินทิพย์ มีนมณี

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการUploadImage UploadImage UploadImage

ศ.ดร.รุ่ง เจนจิต นายอดิศักดิ์ มีนมณี นายจำลอง เชยอักษร

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ

UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage

ดร.อภิญญา หอมพิกุล นางดวงรัตน์ อรุณรุ่ง นางรำเพย ทองนวม นายถาวร ภิรมย์ภักดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร